Czcionka:

A+A-

Kontrast:

RODO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1a (oraz / lub art. 9 ust 2a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli niżej wymienionych moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka / danych osobowych dziecka dla którego jestem opiekunem prawnym*:

 1. zamieszczanie imienia i nazwiska ucznia w celu informowania o osiągnięciach publikowanych na stronie internetowej Szkoły, wywieszanych na tablicach szkolnych, w innych miejscach ogólnie dostępnych np. korytarze szkolne;
 2. na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku w celach statutowych, promocyjnych i informacyjnych szkoły;
 3. przekazywania danych osobowych ucznia (imię, nazwisko, klasa, numeru pesel ucznia) organizatorom wycieczek szkolnych oraz ubezpieczycielom w celu dodatkowego ubezpieczenia ucznia na czas wycieczki;
 4. publikacji imienia, nazwiska, klasy ucznia w szkolnym dzienniku elektronicznym;
 5. udostępniania imienia, nazwiska ucznia, klasy innym szkołom, instytucjom, podmiotom, stowarzyszeniom w celu uczestnictwa ucznia w konkursach, olimpiadach itp.

 Dopełnienie przez Administratora obowiązku informacyjnego:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator (Dyrektor Szkoły) informuje Panią / Pana, iż:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, ul. Parkowa 7, 63-860 Pogorzela.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Szkole pełnie podmiot zewnętrzny, mail: iod@pogorzela.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Data dodania: 2019-02-01 14:04:58
Data edycji: 2019-02-01 14:10:13
Ilość wyświetleń: 3252

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Z życia klas

Sprawdź co u naszych uczniów
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook